โครงการ CORE Initiative 
   โครงการ ECAT-CSC 
   โครงการความร่วมมือกับ ACAS 
 
   ความเป็นมา-วัตถุประสงค์ 
   กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่ดำเนินงาน 
   โครงสร้างโครงการ ECAT-CSC 
   กุมภาพันธ์ 2551 
   มกราคม 2551 
   คู่มือ1 
   คู่มือ2 

 

 

 ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานโครงการ 
 1. การสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติที่ดีต่อเรื่องเอดส์และสิทธิในการอยู่ร่วมกัน บทบาทและความสัมพันธ์ระหว่างหญิงชาย สุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ ตลอดจนการสื่อสารระหว่างคู่และภายในครอบครัว ยังเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่ควรจะให้ความสำคัญและมีการดำเนินงานที่ต่อเนื่องกับทุกกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งอาจจะทำในรูปแบบของการผลิตสื่อ เช่น แผ่นพับ เสียงตามสาย ที่ทำให้กลุ่มเป้าหมายได้มีโอกาสเข้าถึงและใช้สื่อเหล่านี้ด้วยตนเองได้อย่างง่ายและสะดวก หรือการให้ข้อมูลในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการมากนักแต่มีการพูดคุยกันได้อย่างเป็นธรรมชาติมากขึ้น 
 2. การทำงานเพื่อให้คนทั่วไปมีทัศนคติที่ดีต่อถุงยางอนามัย เห็นความสำคัญของถุงยางอนามัยที่มากกว่าการคุมกำเนิด การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์/โรคเอดส์ เป็นเรื่องของความรับผิดชอบต่อคู่ของตน ได้กลายเป็นความจำเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่แต่ละโครงการควรให้ความสนใจและคิดค้นรูปแบบและกระบวนการที่เหมาะสม เพราะการมีทางเลือกในการป้องกันตัวเองเพื่อที่จะมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยทั้งหญิงและชาย จะนำไปสู่การมีภาวะสุขภาพทางเพศที่ดีของแต่ละเพศได้เช่นกัน 
 3. ควรมีจัดตั้งศูนย์สุขภาพสำหรับผู้หญิงในชุมชน เพื่อให้ผู้หญิงมีพื้นที่ที่ปลอดภัยและมีความสะดวกใจในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ โดยประสานงานและร่วมจัดบริการด้านสุขภาพกับสถานบริการด้านสุขภาพในระดับอำเภอและตำบล 
 4. การทำงานเพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้หญิงและเด็กให้ได้ผล  ต้องทำงานร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นคู่ครอง  ญาติพี่น้องของผู้หญิง ครอบครัว  ผู้ดูแลเด็ก ครูในโรงเรียน คณะกรรมการศึกษาของโรงเรียนและคนในชุมชนที่อาศัยอยู่ 
 5. การพัฒนาเพื่อให้เกิดภาวะผู้นำของเด็กจนกลายเป็น “แกนนำพี่สอนน้อง” ในระหว่างกลุ่มเด็กน่าจะเป็นแนวทางการทำงานช่วงต่อไปที่น่าสนใจ เพราะการเข้าใจในสภาพปัญหาทั้งด้านอารมณ์ ความรู้สึกของเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์ด้วยกัน น่าจะทำให้เกิดการช่วยเหลือระหว่างกลุ่มเด็กได้เป็นอย่างดี  อีกทั้งยังจะทำให้เกิดความภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าของตัวเองในการทำประโยชน์ให้กับคนอื่นได้ 
 6. ควรทำงานที่เน้นการให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน ซึ่งมีทั้งอบต. และแกนนำกลุ่มต่างๆในชุมชน ทั้งในเรื่องการให้ความรู้ ความเข้าใจและทัศนคติที่ดีที่เกี่ยวกับเรื่องเอดส์ซึ่งจะสามารถทำให้ผู้นำมีข้อมูลที่ถูกต้องที่จะเผยแพร่กับคนในชุมชน 
 7. ให้ความสำคัญกับการพัฒนาแนวคิดและทักษะให้คนทำงาน เพื่อให้ทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น คือ 
 ·  ความรู้ความเข้าใจต่อแนวคิดเรื่องสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ 
 ·  การให้คำปรึกษาเฉพาะกับกลุ่มเป้าหมาย เช่น กลุ่มผู้หญิง กลุ่มเด็ก กลุ่มครอบครัว เป็นต้น 
 ·  กระบวนการทำงานพัฒนาศักยภาพกับเด็กติดเชื้อเอชไอวีและเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์ และการสื่อสารกับเด็กเพื่อที่จะเข้าใจสภาพปัญหาของเด็ก 
 ·   แนวคิดและกระบวนการทำงานพัฒนากับชุมชน 
 ·   การติดตามประเมินผลอย่างมีส่วนร่วม

 

 

 

 

 

เลือกหน้า

อ่าน 124 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 โครงสร้างโครงการ ECAT-CSC
 กรอบการดำเนินงาน
 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

aids
191 ซ.พหลโยธิน 11 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทร. 02-279-7022-3, 02-279-2952 Fax 02-618-4748
Email: tnaf@csloxinfo.com, tnaf@thaiaids.org