โครงการ CORE Initiative 
   โครงการ ECAT-CSC 
   โครงการความร่วมมือกับ ACAS 
 
   ความเป็นมา-วัตถุประสงค์ 
   กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่ดำเนินงาน 
   โครงสร้างโครงการ ECAT-CSC 
   กุมภาพันธ์ 2551 
   มกราคม 2551 
   คู่มือ1 
   คู่มือ2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


อ่าน 2905 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ
 ผลงานการจัดกิจกรรมในโครงการ
 กรอบการดำเนินงาน

aids
191 ซ.พหลโยธิน 11 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทร. 02-279-7022-3, 02-279-2952 Fax 02-618-4748
Email: tnaf@csloxinfo.com, tnaf@thaiaids.org